Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Dąbrowskiej w Komorowie
78

REGULAMIN RAD PEDAGOGICZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Załącznik nr 1 do Statutu ZSO

 

 

 

REGULAMIN RAD PEDAGOGICZNYCH

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych. Na swoich plenarnych i nadzwyczajnych posiedzeniach rada - w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.

 

2.W skład Rady Pedagogicznej (RP) wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, pedagog szkolny - jako jej członkowie.

 

3.W zebraniach rady lub określonych punktach programu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni w imieniu rady przez przewodniczącego:

 

1)lekarz szkolny, lekarz stomatolog, pielęgniarka,

 

2)przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz organizacji społecznych i związkowych działających na terenie szkoły,

 

3)przedstawiciele rady rodziców,

 

4)pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły.

 

4.Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu bezpośrednio nadzorującego szkołę lub, co najmniej 1/2 członków rady.

 

5.O zebraniu rady dyrektor powiadamia członków rady, co najmniej na tydzień przed jej terminem.

 

6.Zebrania plenarne rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.

 

7.Zebrania rady są organizowane w czasie pozalekcyjnym, a czas ich trwania nie może przekroczyć 3 godzin (z jedną przerwą). W wyjątkowych przypadkach, na wniosek przewodniczącego, członkowie rady mogą wyrazić zgodę na przedłużenie czasu trwania posiedzenia.

 

8.Zebrania prowadzi i przygotowuje przewodniczący rady, który jest także odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

 

9.Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

10.Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy:

 

1)planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

 

2)okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki, oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,

 

3)kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją RP i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka,

 

4)organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego,

 

5)współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

11. Rada pedagogiczna ma prawo do:

 

1)występowania z wnioskami w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela,

 

2)wprowadzenia zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktycznych przez odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wymiaru godzin z poszczególnych przedmiotów, przy czym ogólny tygodniowy wymiar godzin nauczania w danej klasie musi być zgodny z obowiązującym planem nauczania w cyklu okresowym.

 

12. Rada pedagogiczna zatwierdza:

 

1)wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

 

2)programy pracy wychowawczej i profilaktycznej szkół,

 

3)plany pracy szkół (plan nadzoru pedagogicznego, plan mierzenia jakości pracy szkoły, plan rozwoju szkoły, plan doskonalenia zawodowego),

 

4)wewnątrzszkolny system oceniania, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady rodziców,

 

5)wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i kar, zgodnie ze statutem szkoły,

 

6)wprowadzane innowacje i eksperymenty pedagogiczne, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców.

 

13. Rada pedagogiczna opiniuje:

 

1)organizację pracy szkoły, w tym arkusz organizacji, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 

2)plan wykorzystania środków finansowych,

 

3)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i pracownikom szkoły odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 

4)propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć bezpośrednio związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach przysługującego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

14.Rada, po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców ustala szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ich ustalania oraz tryb odwoławczy.

 

15.Rada może ustanowić odznaki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie, ustalając wzór odznaki oraz warunki jej uzyskania.

 

16.W szczególnym przypadku rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

 

17.Rada pedagogiczna może zgłosić votum nieufności w stosunku do każdego nauczyciela, w tym także do dyrektora szkoły (zastępcy), jeżeli zaniedbuje swoje obowiązki lub narusza obowiązujące przepisy. Z wnioskiem takim może wystąpić, co najmniej pięciu członków rady (wniosek na piśmie z podpisami osób popierających).

 

18. Przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

 

1)realizacji uchwał rady,

 

2)tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,

 

3)oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzania go do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 

4)dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,

 

5)zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 

6)analizowania stopnia realizacji uchwał rady.

 

19.Członek rady jest zobowiązany do:

 

1)współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

 

2)przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

 

3)realizowania uchwał rady, także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

 

4)składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

 

5)przestrzegania tajemnicy obrad rady.

 

20.Zasady i tryb podejmowania uchwał:

 

1)uchwały podjęte na zebraniach plenarnych są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 1/2 liczby członków rady,

 

2)uchwały podjęte na nadzwyczajnych posiedzeniach rady są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 1/2 liczby członków rady.

 

21. Uchwały rady pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników i uczniów szkoły.

 

22.Dokumentacja pracy rady:

 

1)z zebrania rady oraz z zebrania jej komisji sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów rady,

 

2)protokół zebrania rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant,

 

3)podjęte uchwały należy wyodrębnić graficznie,

 

4)członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu, do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu,

 

5)podstawowym dokumentem działalności rady jest księga protokołów,

 

6)księgi protokołów należy udostępnić za zgodą Dyrektora szkoły nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organom prowadzącym szkołę, oraz innym upoważnionym osobom,

 

23. Nieobecność na posiedzeniu rady:

 

1)członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu rady jej przewodniczącemu (dyrektor) lub jego zastępcy.

 

2)Nieusprawiedliwiona nieobecność członka rady na jej posiedzeniu może być traktowana jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Data publikacji: 18.09.2014 09:43
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2019 00:13
Wyświetleń: 78
Autor: Ewa Libiszewska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Libiszewska