Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

1. Zespołem Szkół Ogólnokształcących kieruje dyrektor wraz ze swoimi zastępcami.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących mgr Małgorzata Głodowska
szkoła podstawowa zastępca dyrektora mgr Sławomir Rymuza
szkoła podstawowa zastępca dyrektora mgr Edyta Pająk
gimnazjum i liceum zastępca dyrektora mgr Wojciech Bentyn

        

2. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o systemie oświaty.

 

3. Do obowiązków Dyrektora Zespołu należy:

 1. opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych Zespołu (arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć pozalekcyjnych, plan nadzoru pedagogicznego, plan mierzenia jakości pracy szkoły, plan rozwoju szkoły, plan doskonalenia zawodowego, wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny program wychowawczy, szkolny program profilaktyki);
 2. dobór kadry pedagogicznej oraz jej zatrudnianie, dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie;
 3. opracowanie zakresów czynności nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zespołu;
 4. opracowanie regulaminu premiowania, regulaminu świadczeń socjalnych i regulaminu pracy zespołu;
 5. kierowanie całokształtem działania Zespołu, a w szczególności:

       a) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz informowanie dyrektorów innych szkół o realizowaniu przez uczniów z innych obwodów obowiązku szkolnego w naszej szkole,

       b) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju,

       c) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki,

       d) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, ocenianie pracy kadry pedagogicznej,

       e) współdziałanie z Radami Rodziców i zapewnienie ich realnego wpływu na działalność Zespołu

       f) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu,

       g) dbanie o powierzone mienie Zespołu,

       h) wnioskowanie do Rady Gminy w sprawie rozwoju i poprawy bazy materialno-technicznej Zespołu,

       i) realizowanie rozporządzeń ministra właściwego do spraw edukacji i Kuratora Oświaty oraz uchwał Rad Pedagogicznych zgodnie z ich kompetencjami,

       j) informowanie organu sprawującego nadzór o wynikach działania Zespołu.

 6. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcącymi nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 

4. Dyrektor Zespołu ma prawo do:

 1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu;
 2. zatrudniania i zwalniania pracowników Zespołu;
 3. premiowania i wynagradzania pracowników zgodnie z regulaminem premiowania i nagradzania, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela;
 4. przyznawania nagród, dodatków motywacyjnych nauczycielom, zgodnie z regulaminami;
 5. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 6. decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu;
 7. przyjmowania uczniów do Zespołu;
 8. wystąpienia z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia, który podlega obowiązkowi szkolnemu, do innej szkoły;
 9. w drodze decyzji, skreślenia ucznia liceum z listy uczniów, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;
 10. formalnej oceny pracy nauczyciela i innych pracowników Zespołu;
 11. reprezentowania Zespołu na zewnątrz.

 

5. Dyrektor Zespołu odpowiada za:

 1. poziom uzyskiwanych przez Zespół wyników nauczania oraz za opiekę nad dziećmi i młodzieżą;
 2. zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa oświatowego, niniejszego statutu i regulaminu pracy;
 3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w Zespole podczas organizowanych przez szkoły zajęć;
 4. stan sanitarny obiektu;
 5. prawidłowe wykorzystywanie środków finansowych;
 6. właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w Zespole;
 7. zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej.

 

6. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej i innych organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z  przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Decyzja organu sprawującego nadzór w sprawie uchwały podjętej niezgodnie z przepisami prawa jest ostateczna.

 

7. Dyrektor Zespołu i jego zastępcy, w realizacji swoich zadań współpracują z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

8.W przypadku nieobecności dyrektora Zespołu, zastępuje go wyznaczony zastępca.

Data publikacji: 18.09.2014 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2018 19:16
Wyświetleń: 430
Autor: Ewa Libiszewska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Libiszewska