Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

1. Zespołem Szkół Ogólnokształcących kieruje dyrektor wraz ze swoimi zastępcami.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących mgr Małgorzata Głodowska
szkoła podstawowa wicedyrektor SP (kl. 4-8)
mgr Sławomir Rymuza
szkoła podstawowa wicedyrektor ds. edukacji wczesnoszkolnej mgr Edyta Pająk
liceum ogólnokształcące wicedyrektor ds. LO mgr Wojciech Bentyn

        

2. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o systemie oświaty.

 

3. Do obowiązków Dyrektora Zespołu należy:

 1. opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych Zespołu (arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć pozalekcyjnych, plan nadzoru pedagogicznego, plan mierzenia jakości pracy szkoły, plan rozwoju szkoły, plan doskonalenia zawodowego, wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny program wychowawczy, szkolny program profilaktyki);
 2. dobór kadry pedagogicznej oraz jej zatrudnianie, dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie;
 3. opracowanie zakresów czynności nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zespołu;
 4. opracowanie regulaminu premiowania, regulaminu świadczeń socjalnych i regulaminu pracy zespołu;
 5. kierowanie całokształtem działania Zespołu, a w szczególności:

       a) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz informowanie dyrektorów innych szkół o realizowaniu przez uczniów z innych obwodów obowiązku szkolnego w naszej szkole,

       b) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju,

       c) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki,

       d) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, ocenianie pracy kadry pedagogicznej,

       e) współdziałanie z Radami Rodziców i zapewnienie ich realnego wpływu na działalność Zespołu

       f) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu,

       g) dbanie o powierzone mienie Zespołu,

       h) wnioskowanie do Rady Gminy w sprawie rozwoju i poprawy bazy materialno-technicznej Zespołu,

       i) realizowanie rozporządzeń ministra właściwego do spraw edukacji i Kuratora Oświaty oraz uchwał Rad Pedagogicznych zgodnie z ich kompetencjami,

       j) informowanie organu sprawującego nadzór o wynikach działania Zespołu.

 6. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcącymi nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 

4. Dyrektor Zespołu ma prawo do:

 1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu;
 2. zatrudniania i zwalniania pracowników Zespołu;
 3. premiowania i wynagradzania pracowników zgodnie z regulaminem premiowania i nagradzania, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela;
 4. przyznawania nagród, dodatków motywacyjnych nauczycielom, zgodnie z regulaminami;
 5. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 6. decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu;
 7. przyjmowania uczniów do Zespołu;
 8. wystąpienia z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia, który podlega obowiązkowi szkolnemu, do innej szkoły;
 9. w drodze decyzji, skreślenia ucznia liceum z listy uczniów, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;
 10. formalnej oceny pracy nauczyciela i innych pracowników Zespołu;
 11. reprezentowania Zespołu na zewnątrz.

 

5. Dyrektor Zespołu odpowiada za:

 1. poziom uzyskiwanych przez Zespół wyników nauczania oraz poza opiekę nad dziećmi i młodzieżą;
 2. zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa oświatowego, niniejszego statutu i regulaminu pracy;
 3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w Zespole podczas organizowanych przez szkoły zajęć;
 4. stan sanitarny obiektu;
 5. prawidłowe wykorzystywanie środków finansowych;
 6. właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w Zespole;
 7. zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej.

 

6. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej i innych organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z  przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Decyzja organu sprawującego nadzór w sprawie uchwały podjętej niezgodnie z przepisami prawa jest ostateczna.

 

7. Dyrektor Zespołu i jego zastępcy, w realizacji swoich zadań współpracują z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

8.W przypadku nieobecności dyrektora Zespołu, zastępuje go wyznaczony zastępca.

Data publikacji: 18.09.2014 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2019 00:28
Wyświetleń: 500
Autor: Ewa Libiszewska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Libiszewska