Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

Status prawny

Zespół Szkół Ogólnokształcących powołany został do istnienia Decyzją nr 136 Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 17.06.1993 r.

 

Organem prowadzącym jest Gmina Michałowice

 

Organem sprawującym nadzór jest Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzą następujące jednostki:

  1. Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej – uchwała nr XI/42/99 Rady Gminy Michałowice w sprawie przekształcenia szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.
  2. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej - uchwała XLVII/366/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego w 3-letnią szkolę ponadgimnazjalną.

 

Podstawa prawna działania

·Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781;  z 2005 r. Nr 17, poz. 141)

·Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 112, Dz. U. Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081;  z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845; z 2005 r. Nr 10, poz. 71)

·Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późniejszymi zmianami),

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89, poz. 845, Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 386)

Data publikacji: 18.09.2014 09:52
Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 16:08
Wyświetleń: 129
Autor: Ewa Libiszewska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Libiszewska