Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

Przedmiot działalności

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Michałowice, służącą do wykonywania zadań i kompetencji wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz z przepisów odrębnych, a w szczególności:

1.      zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2.      przeprowadza rekrutację uczniów o zasadę powszechnej dostępności,

3.      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4.      realizuje:

        a)      programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego

        b)      ramowy plan nauczania

5.      realizuje ustalone przez ministra edukacji i nauki zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,

6.      zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny, zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

7.      umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego,

8.      umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, zgodnie z zainteresowaniami oraz predyspozycjami.

9.      zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

10.  umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i  sportowych,

11.  otacza opieką uczniów z deficytami rozwojowymi, będących w trudnych warunkach rodzinnych i środowiskowych,

12.  dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum organizuje naukę religii na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów po osiągnięciu pełnoletności

Data publikacji: 18.09.2014 09:55
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2015 13:11
Wyświetleń: 101
Autor: Ewa Libiszewska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Libiszewska